: ยินดีต้อนรับ :
ท่านสู่ระบบสารสนเทศการเกษตร เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลข้อมูลและสนับสนุนการเรียนรู้พัฒนาการจัดการความรู้ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และองค์กรแห่งการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นเมืองน่าอยู่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เชิญเชิญท่าน : เลือกซื้อสินค้าผักปลอดภัยจากสารพิษ Q-Shop ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ณ หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ทุกวันอาทิตย์


สถานที่ติดต่อ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน/พันธกิจ
ทำเนียบสำนักงานเกษตรจังหวัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
สนง.เกษตรอำเภอ ที่ตั้งสำนักงาน
ทำเนียบเกษตรอำเภอ


ห้องสมุดความรู้การเกษตร
สถิติการปลูกพืชจังหวัดกำแพงเพชร ปี 56/57
สถิติการปลูกพืชจังหวัดกำแพงเพชร ปี 55/56
สถิติการปลูกพืชจังหวัดกำแพงเพชร ปี 54/55
สถิติการปลูกพืชจังหวัดกำแพงเพชร ปี 53/54
สถิติการปลูกพืช จังหวัดกำแพงเพชร
ข้อมูลพื้นที่ถือครองการเกษตร จ.กำแพงเพชร
สถิติการปลูกพืชเศรษฐกิจกำแพงเพชร
ข้อมูลไม้ผล-ไม้ยืนต้น จังหวัดกำแพงเพชร
ดาวน์โหลดแผนที่ จังหวัดกำแพงเพชร
แผ่นพับ สนง.เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  
ระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2556จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จัดซื้อวัสดคอมพิวเตอร

จ้างเหมาปรับระบบภูมิทัศน
จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด)

จ้างเหมาติดตั้งระบบน้ำหยดในไร่มันสำปะหลัง
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง
      และปรับปรุงรั่วสำนักงาน

 
จัดซื้อวัสดุการเกษตร (เชื้อราบิวเวอร์เรีย)

 
จัดซื้อวัสดุการเกษตร

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร
 
สอบราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0
จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ
สอบราคาจัดซื้อชุดวัสดุเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช
จ้างเหมาติดตั้งระบบน้ำหยดในไร่มันปะหลัง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
ปีการผลิต 2557/58 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557
โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร จำนวน 2,990 ราย
เป็นเงิน 42 ล้านบาท

 

ระเบียบ จ.ก.พ. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จังหวัดกำแพงเพชร

ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนหลัง
แบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กร
 


รายงานประจำปี และปฏิทินงาน
แผนบริหารความเสี่ยงต่อเนื่อง
คู่มือโครงการ จ.กำแพงเพชร
คู่มือโครงการ จ.กำแพงเพชร
แผนการจัดการความรู้ (Km Action Plan)
รายงานระบบปรับปรุงฐานข้อมูล
ผู้รับผิดชอบโครงการของ จ.กำแพงเพชร

สำนักงานเกษตรอำเภอ จังหวัดกำแพงเพชร

เมืองกำแพงเพชร
  
ขาณุวรลักษบุรี      คลองขลุง           
พรานกระต่าย          คลองลาน            ไทรงาม

ลานกระบือ             สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา ทรายทองวัฒนา    ปางศิลาทอง
สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา บึงสามัคคี               โกสัมพีนครรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 , 12 เดือน ปี 2557
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายงานผลการจัดการความรู้ 55 (KM Online)
รายงานผลการจัดการความรู้ (KM Online)
รายงานผลการจัดการความรู้ป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดด
หนังสือสอนงานผ่านบล๊อก/วีรยุทธ สมป่าสัก
บล็อกวิถีชุมชนคนเกษตร โดย เขียวมรกต
บล็อกเกษตรบ้านพราน โดยเพชรน้ำหนึ่ง
บล็อกมดตะนอย โดยปรียารัตน์ สืบวงค์

นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล
เกษตร
จังหวัดกำแพงเพชร นำคณะข้าราชการ
และลูกจ้าง สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
ร่วมงานพิธีวันแม่
เนื่องในวโรกาสเฉลิมชนม์พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถ
 
นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
ติดตามสถานการณ์โรคไหม้ของข้าว

 

 

นายสรุพล วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
โยนกล้า และดำนาต้นเดียว ในแปลงสาธิตการลดต้นทุน
การผลิตข้าว

นายสรุพล วาณิชเสนี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นประธาน
เปิดป้ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

นายสรุพล วาณิชเสนี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
และหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมงานจิบกาแฟ แชร์ความคิดนายจำรุณ ระวีคำ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ตัดสินการประกวดศูนย์ข้าชุมชนดีเด่นครุภัณฑ์การเกษตร (ชุดตรวจวิเคราะห์ดินฯ)
ซื้อชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างโรคและแมลง
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร
จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
จ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุม

นายจำรุณ ระวีคำ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ตัดสินการประกวด
เกษตรกรดีเด่น

 


ศูนย์อำนวยการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 
ฐานข้อมูลกรมส่งเสริม online offline

 กล้วยไข่ จังหวัดกำแพงเพชร   ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ เมืองเกษตรธรรมเทค 

: สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
เลขที่ 30 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 055-711060
: หรือ :
E-Mail Address : kamphaengphet@doae.go.th
Homepage Address : http://www.kamphaengphet.doae.go.th
https://www.facebook.com/agri.kamphaegphet

นาง กิติกานต์ ศรีวิชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ kitikant22@hotmail.com
นาง แพรวพรรณ พุ่มเรือง เจ้าพนักงานธุรการ praew.pan@hotmail.com