: ยินดีต้อนรับ :
ท่านสู่ระบบสารสนเทศการเกษตร เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลข้อมูลและสนับสนุนการเรียนรู้พัฒนาการจัดการความรู้ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และองค์กรแห่งการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นเมืองน่าอยู่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เชิญเชิญท่าน : เลือกซื้อสินค้าผักปลอดภัยจากสารพิษ Q-Shop ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ณ หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ทุกวันอาทิตย์

สถานที่ติดต่อ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน/พันธกิจ
ทำเนียบสำนักงานเกษตรจังหวัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
สนง.เกษตรอำเภอ ที่ตั้งสำนักงาน
ทำเนียบเกษตรอำเภอ

ห้องสมุดความรู้การเกษตร
สถิติการปลูกพืชจังหวัดกำแพงเพชร ปี 55/56
สถิติการปลูกพืชจังหวัดกำแพงเพชร ปี 54/55
สถิติการปลูกพืชจังหวัดกำแพงเพชร ปี 53/54
สถิติการปลูกพืช จังหวัดกำแพงเพชร
ข้อมูลพื้นที่ถือครองการเกษตร จ.กำแพงเพชร
สถิติการปลูกพืชเศรษฐกิจกำแพงเพชร
ข้อมูลไม้ผล-ไม้ยืนต้น จังหวัดกำแพงเพชร
ดาวน์โหลดแผนที่ จังหวัดกำแพงเพชร
แผ่นพับ สนง.เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  
ระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2556


ศูนย์อำนวยการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 
ฐานข้อมูลกรมส่งเสริม online offline


สอบราคาจัดซื้อชุดวัสดุเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช
จ้างเหมาติดตั้งระบบน้ำหยดในไร่มันปะหลัง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์การเกษตร (ชุดตรวจวิเคราะห์ดินฯ)
ซื้อชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างโรคและแมลง
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร
จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
จ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุม

นายสมจิตร ธีรุบุญชัยกุล เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นประธาน นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด
กำแพงเพชร ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการ -
กำแพงเพชร
 

ระเบียบ จ.ก.พ. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จังหวัดกำแพงเพชร

ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนหลัง

แผนบริหารความเสี่ยงต่อเนื่อง
คู่มือโครงการ จ.กำแพงเพชร
คู่มือโครงการ จ.กำแพงเพชร
แผนการจัดการความรู้ (Km Action Plan)
รายงานระบบปรับปรุงฐานข้อมูล
ผู้รับผิดชอบโครงการของ จ.กำแพงเพชร
สำนักงานเกษตรอำเภอ จังหวัดกำแพงเพชร
เมืองกำแพงเพชร     ขาณุวรลักษบุรี      คลองขลุง           
พรานกระต่าย          คลองลาน          ไทรงาม

ลานกระบือ            สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา ทรายทองวัฒนา    ปางศิลาทอง
สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา บึงสามัคคี               โกสัมพีนคร

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายงานผลการจัดการความรู้ 55 (KM Online)
รายงานผลการจัดการความรู้ (KM Online)
รายงานผลการจัดการความรู้ป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดด
หนังสือสอนงานผ่านบล๊อก/วีรยุทธ สมป่าสัก
บล็อกวิถีชุมชนคนเกษตร โดย เขียวมรกต
บล็อกเกษตรบ้านพราน โดยเพชรน้ำหนึ่ง
บล็อกมดตะนอย โดยปรียารัตน์ สืบวงค์

 

 

 

นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
สรงน้ำพระ เทศกาลสงกราต์
 
นายสมจิตร ธีรุบุญชัยกุล เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ฯ
 
นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ฯ ระดับประเทศ
 
นายสมจิตร ธีรุบุญชัยกุล เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นประธานเปิด
ศูนย์ OTOP บริการท่องเที่ยว

 
นายสุพจน์ อมรวณิชสาร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาสถาบันเกษตรกร นำคณะกรรมการระดับจังหวัด
ออกพิจารณาผลงานเกษตรตำบลดีเด่น

 


กล้วยไข่ จังหวัดกำแพงเพชร   ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ เมืองเกษตรธรรมเทค 

: สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
เลขที่ 30 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 055-711060
: หรือ :
E-Mail Address : kamphaengphet@doae.go.th
Homepage Address : http://www.kamphaengphet.doae.go.th
https://www.facebook.com/agri.kamphaegphet

นาง กิติกานต์ ศรีวิชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ kitikant22@hotmail.com
นางสาว อำไพ สุขจำรูญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ sphingidae_ple@hotmail.com
นาง แพรวพรรณ พุ่มเรือง เจ้าพนักงานธุรการ praew.pan@hotmail.com