: ยินดีต้อนรับ :
ท่านสู่ระบบสารสนเทศการเกษตร เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลข้อมูลและสนับสนุนการเรียนรู้พัฒนาการจัดการความรู้ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และองค์กรแห่งการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นเมืองน่าอยู่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เชิญเชิญท่าน : เลือกซื้อสินค้าผักปลอดภัยจากสารพิษ Q-Shop ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ณ หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ทุกวันอาทิตย์


สถานที่ติดต่อ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน/พันธกิจ
ทำเนียบสำนักงานเกษตรจังหวัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
สนง.เกษตรอำเภอ ที่ตั้งสำนักงาน
ทำเนียบเกษตรอำเภอ


ห้องสมุดความรู้การเกษตร
สถิติการปลูกพืชจังหวัดกำแพงเพชร ปี 56/57
สถิติการปลูกพืชจังหวัดกำแพงเพชร ปี 55/56
สถิติการปลูกพืชจังหวัดกำแพงเพชร ปี 54/55
สถิติการปลูกพืชจังหวัดกำแพงเพชร ปี 53/54
สถิติการปลูกพืช จังหวัดกำแพงเพชร
ข้อมูลพื้นที่ถือครองการเกษตร จ.กำแพงเพชร
สถิติการปลูกพืชเศรษฐกิจกำแพงเพชร
ข้อมูลไม้ผล-ไม้ยืนต้น จังหวัดกำแพงเพชร
ดาวน์โหลดแผนที่ จังหวัดกำแพงเพชร
แผ่นพับ สนง.เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  
ระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2556ศูนย์อำนวยการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 
ฐานข้อมูลกรมส่งเสริม online offline


สำนักงานเกษตรอำเภอ จังหวัดกำแพงเพชร

เมืองกำแพงเพชร
  
ขาณุวรลักษบุรี      คลองขลุง           
พรานกระต่าย          คลองลาน            ไทรงาม

ลานกระบือ             สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา ทรายทองวัฒนา    ปางศิลาทอง
สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา บึงสามัคคี               โกสัมพีนคร


 

 

 

นายสรุพล  วาณิชเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นประธาน
ในพิธีเปิด งานวันสาธิตการส่งเสริมอาชีพ
ทดแทนการปลูกข้าวนาปรังและปรับเปลี่ยนนาไม่เหมาะสม

ระเบียบ จ.ก.พ. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จังหวัดกำแพงเพชร

ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนหลัง
แบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กร
 


รายงานประจำปี และปฏิทินงาน
แผนบริหารความเสี่ยงต่อเนื่อง
คู่มือโครงการ จ.กำแพงเพชร
คู่มือโครงการ จ.กำแพงเพชร
แผนการจัดการความรู้ (Km Action Plan)
รายงานระบบปรับปรุงฐานข้อมูล
ผู้รับผิดชอบโครงการของ จ.กำแพงเพชรรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 , 12 เดือน ปี 2557
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายงานผลการจัดการความรู้ 55 (KM Online)
รายงานผลการจัดการความรู้ (KM Online)
รายงานผลการจัดการความรู้ป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดด
หนังสือสอนงานผ่านบล๊อก/วีรยุทธ สมป่าสัก
บล็อกวิถีชุมชนคนเกษตร โดย เขียวมรกต
บล็อกเกษตรบ้านพราน โดยเพชรน้ำหนึ่ง
บล็อกมดตะนอย โดยปรียารัตน์ สืบวงค์


สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (อ้อยพันธุ์ดี) พันธุ์อู่ทอง12
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์และอุปกรณ์

สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร

นายสรุพล  วาณิชเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นประธาน เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ณ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ต.หนองปลิง อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร

นายสรุพล  วาณิชเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นประธาน ในการมอบมอบปัจจัยการผลิต

ณ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ต.หนองปลิง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
ตรวจความพร้อมของหน่วยงานก่อนการให้บริการเกษตรกร

นายสรุพล  วาณิชเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
และรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
หน่วยงาน บริการของ สนง.เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

พันเอกหญิงศินีนาถ วาณิชเสนี นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดกำแพงเพชร มอบทุนการศึกษาให้แก่
นางสาวปรางค์ทอง บัวเผียน


นายสรุพล  วาณิชเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นประธานเปิดตลาดสินค้าเกษตร

 

กล้วยไข่ จังหวัดกำแพงเพชร   ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ เมืองเกษตรธรรมเทค 

: สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
เลขที่ 30 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 055-711060
: หรือ :
E-Mail Address : kamphaengphet@doae.go.th
Homepage Address : http://www.kamphaengphet.doae.go.th
https://www.facebook.com/agri.kamphaegphet

นาง กิติกานต์ ศรีวิชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ kitikant22@hotmail.com
นาย จีรวัฒน์ จันทวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ nad_kpp@hotmail.com
นาง แพรวพรรณ พุ่มเรือง เจ้าพนักงานธุรการ praew.pan@hotmail.com