: ยินดีต้อนรับ :
ท่านสู่ระบบสารสนเทศการเกษตร เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลข้อมูลและสนับสนุนการเรียนรู้พัฒนาการจัดการความรู้ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และองค์กรแห่งการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นเมืองน่าอยู่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เชิญเชิญท่าน : เลือกซื้อสินค้าผักปลอดภัยจากสารพิษ Q-Shop ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ณ หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ทุกวันอาทิตย์


สถานที่ติดต่อ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน/พันธกิจ
ทำเนียบสำนักงานเกษตรจังหวัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
สนง.เกษตรอำเภอ ที่ตั้งสำนักงาน
ทำเนียบเกษตรอำเภอ


ห้องสมุดความรู้การเกษตร
สถิติการปลูกพืชจังหวัดกำแพงเพชร ปี 56/57
สถิติการปลูกพืชจังหวัดกำแพงเพชร ปี 55/56
สถิติการปลูกพืชจังหวัดกำแพงเพชร ปี 54/55
สถิติการปลูกพืชจังหวัดกำแพงเพชร ปี 53/54
สถิติการปลูกพืช จังหวัดกำแพงเพชร
ข้อมูลพื้นที่ถือครองการเกษตร จ.กำแพงเพชร
สถิติการปลูกพืชเศรษฐกิจกำแพงเพชร
ข้อมูลไม้ผล-ไม้ยืนต้น จังหวัดกำแพงเพชร
ดาวน์โหลดแผนที่ จังหวัดกำแพงเพชร
แผ่นพับ สนง.เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  
ระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2556ศูนย์อำนวยการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 
ฐานข้อมูลกรมส่งเสริม online offline


สำนักงานเกษตรอำเภอ จังหวัดกำแพงเพชร

เมืองกำแพงเพชร
  
ขาณุวรลักษบุรี      คลองขลุง           
พรานกระต่าย          คลองลาน            ไทรงาม

ลานกระบือ             สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา ทรายทองวัฒนา    ปางศิลาทอง
สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา บึงสามัคคี               โกสัมพีนคร


 

 

นายโอภาส กลั่นบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธาน  เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day )
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2559


ระเบียบ จ.ก.พ. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จังหวัดกำแพงเพชร

ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนหลัง
แบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กร

 


รายงานประจำปี และปฏิทินงาน
แผนบริหารความเสี่ยงต่อเนื่อง
คู่มือโครงการ จ.กำแพงเพชร
คู่มือโครงการ จ.กำแพงเพชร
แผนการจัดการความรู้ (Km Action Plan)
รายงานระบบปรับปรุงฐานข้อมูล
ผู้รับผิดชอบโครงการของ จ.กำแพงเพชร


 คลังความรู้สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
องค์ความรู้ในการทำงานส่งเสริมการเกษตร
องค์ความรู้ด้านการผลิต
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ปราชญ์ชาวบ้าน/Smart farmet ต้นแบบ
บล็อกนักส่งเสริมการเกษตร/วีรยุทธ สมป่าสัก
บล็อกเกษตรบ้านพราน โดยเพชรน้ำหนึ่ง
บล็อกมดตะนอย โดยปรียารัตน์ สืบวงค์ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ.กำแพงเพชร

นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559

นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นประธาน พิธีเปิดงานคลินิกกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
(ครั้งที่ 2) โดยมีนายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธาน งานวันเปิดตัวและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังรูปแบบแปลงใหญ่

นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน
การผลิตมันเส้นของกลุ่มแปรรูปมันเส้น

นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ติดตามความความก้าวหน้าการดำเนินการส่งเสริม
การผลิตมันสำปะหลังแปลงใหญ่

   

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร ประจำตำบล
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลย
ีการเกษตรประจำตำบล
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิม
มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

กล้วยไข่ จังหวัดกำแพงเพชร   ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ เมืองเกษตรธรรมเทค 

: สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
เลขที่ 30 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 055-711060
: หรือ :
E-Mail Address : kamphaengphet@doae.go.th
Homepage Address : http://www.kamphaengphet.doae.go.th
https://www.facebook.com/agri.kamphaegphet

นาง กิติกานต์ ศรีวิชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ kitikant22@hotmail.com
นาง แพรวพรรณ พุ่มเรือง เจ้าพนักงานธุรการ praew.pan@hotmail.com