บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

บันทึกการฝึก เดือน พ.ย. 48
ถอดประสบการณ์ " คนปลูกส้ม "
 นายนิพิจ พินิจผล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 3
   

 

บันทึกโรงเรียนส้ม พ.ย. 48
บันทึกโรงเรียนส้ม ธ.ค.48
บันทึกการถอดประสบการณ์คนปลูกส้ม
บันทึกเรื่องเล่า นักวิชาการส่งเสริม " มือเก่า "

 

 


นางสาวนิตยา บังคมเนตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 3
   

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 19 ต.ค.48
บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ส้ม 26 พ.ย.48
บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ส้ม 28 พ.ย. 48
บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 22 ธ.ค.48
บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 23 ธ.ค.48

ถอดประสบการณ์ คุณเชิงชาย เรือนคำปา

 


นายภูมิรพี ขัดเกลา (จุ้น)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี
   

      
บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มส้ม ต.ยางสูง 26 ส.ค.48
บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มส้ม ต.ยางสูง 28 พ.ย.48
บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มส้ม ต.ท่ามะเขือ 28 พ.ย. 48
บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนร ู้ กลุ่มส้ม ต.ยางสูง 23 ธ.ค.48
บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มส้ม ต.ท่ามะเขือ 23 ธ.ค.48
สอนงานมือใหม่ 21 ธ.ค. 48
นางสาวจุฬาภรณ์ นกสกุล (จุ)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 3
สนง.เกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร
   

      
AAR คลองขลุง 23 ธ.ค.48
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ส้มเขียวหวาน
ถอดประสบการณ์เกษตรสวนส้ม ขาณุฯ 23 ธ.ค. 48
นักส่งเสริมมือใหม่ 21 ธ.ค.48
ถอดบทเรียนโรงเรียนส้ม
ส้มขาณุวรลักษบุรี 28 พ.ย. 48
ส้มคลองขลุง 28 พ.ย. 48
ส้มคลองขลุง 23 ธ.ค. 48

นางสาวปรียารัตน์ สืบวงศ์ (มด)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 3
สนง.เกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร