ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดกำแพงเพชร
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (แผ่นพับ) act_2540.doc
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550  computer_2550.pdf
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริหาร พ.ศ.2550  TrafficData_2550.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์
work2552.rar
คู่มือการปฏิบัติงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์
work2553.rar